Om turene

Vi kører typisk fra Nordjylland tidligt om morgenen og begiver os videre ned igennem Jylland. Der vil være flere opsamlinger langs motorvejsbyerne, inden vi rammer destinationen. Vi ankommer som regel til destinationen midt/sidst på eftermiddagen, hvor man vil have tid til at gå ud og få noget godt at spise eller andet, inden man om aftenen for eksempel skal opleve Cirkusrevyen.

Der er som oftest en rejseleder med i bussen, men chaufføren kan dog også fungere sådan, og man vil i bussen altid få information om turens forløb, bussens reglement samt diverse tidspunkter for afgang/afrejse efter oplevelsen/kampen eller lignende.

Man beholder sin plads i bussen under hele turen, og bussen aflåses efter ankomst. Man kan således altid lade sine ting ligge i bussen. Hvis man er indlogeret på hotel, vil der for det meste være mulighed for at låse værdigenstande inde på hotellet.

Prisen for en tur er altid inklusiv moms, entré og transport tur/retur til oplevelserne eller det pågældende stadion – med mindre andet er anført ved bestilling.

Rejsebestemmelser – Generelle bestemmelser

Priser

Alle priser er enten pr. person eller for en tur. Om prisen er ekskl., inkl. moms eller momsfri fremgår af bekræftelsen. Prisen er inkl. det, der er nævnt i beskrivelsen for den pågældende rejse eller tur. Priserne kan ændres, hvis der sker væsentlige ændringer af turen eller af afgifter og valutakurserne. Eventuelle prisændringer skal meddeles rejsedeltagerne senest 14 dage før afrejsen og give rejsedeltagerne ret til, uden omkostninger, at annullere rejsen. Alle tillæg eller særlige aftaler skal fremgå af rejsebeviset eller bekræftelsen for at være gyldige.

I denne butik kan du bestille dine billetter online og betale via:

 • Dankort*
 • VISA/Dankort*
 • VISA elektron*
 • Mastercard*
 • Mastro*
 • JCB*

*Der er pålagt et betalingsgebyr på 2 kr. De opkræves sammen med betalingen og betales videre til NETS/PBS.

Bestilling

Rejsen skal bestilles enten ved den ansvarlige for gruppen eller direkte ved Midtbus Jylland A/S. Ved bestilling sendes rejsebevis ud til kunden, som skal nærlæses. Betalingsfristerne er som beskrevet i rejsebeviset. Ved enkelte ture vil der være et depositum, som skal betales otte dage efter, rejsebeviset er blevet udstedt. Restbetalingen følger som udganspunkt 42 dage før afrejse. Betalingen indbetales via det kontonummer, som er sendt sammen med rejsebeviset.

Betalingsbetingelser er otte dage fra fakturadato, såfremt der ikke foreligger anden aftale. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes tillægges der renter og morarenter pr. påbegyndt måned samt eventuelt rykkergebyr efter gældende regler.

Vigtige informationer vil være påskrevet rejsebeviset eller sendt til jer via email. Tjek eventuelt Midtbus Jyllands eller Bold & Event Tours’ Facebook og/eller hjemmeside ud for info. (midtbusjylland.dk / Boldtour.dk)

Afbestilling og afbestillingsbeskyttelse

Vi råder alle vores gæster til at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring. Ønskes rejseforsikring/afbestillingsforsikring, henviser vi til Europæiske Rejseforsikring på www.europæiskerejseforsikring.dk, hvor blandt andet afbestillingsforsikring kan bestilles online for ca. 6 % af rejsens pris. Denne bestilling skal dog foretages samtidig med rejsens bestilling. Ønskes nærmere oplysninger om vilkår for tegning, kan man rette henvendelse til Midtbus Jylland A/S på telefon 2131 2131. Den dækker ved pludselig opstået sygdom hos den rejsende, ægtefælle/ samlever, forældre, børn eller den rejsendes rejsefælle – dog skal den rejsende og rejsefællen stå på samme rejsebevis for at være dækket.

Afbestillingsregler uden afbestillingsforsikring

Afbestillingsregler med afbestilling

Hvis den rejsende afbestiller sin rejse, og dette dokumenteres med en lægeerklæring, tilbagebetales det fulde beløb – minus forsikringspræmien. Afbestillingen skal finde sted inden afrejsen, og lægeerklæringen skal være os i hænde senest en uge efter afbestillingen.

Rejseforsikring

Det er et krav, at alle rejsedeltagere har en gyldig rejseforsikring, der inkluderer hjemtransport.

For rejser indenfor Europa inkl. EØS lande kan denne tegnes hos Europæiske Rejseforsikring på www.europæiskerejseforsikring.dk

Aflysning

Midtbus Jylland A/S og Boldtour.dk forbeholder sig ret til aflysning af en rejse, hvis forholdene ifølge bureauet gør dette nødvendigt, eller hvis der ikke senest 30 dage før afrejsen er mindst 35 deltagere på rejsen.

Aflysning sker med mindst otte dages varsel. Udover tilbagebetaling af de indbetalte beløb tilkommer der ikke rejsedeltagerne nogen form for kompensation.

Ansvar

Midtbus Jylland A/S og Boldtour.dk påtager sig intet ansvar for forsinkelser pga. trafikale forhold, færgeforsinkelser o.lign., som Midtbus Jylland A/S og Boldtour.dk ingen indflydelse har på. Evt. udgifter i den forbindelse afholder rejsedeltagerne selv. Teknisk arrangør er Midtbus Jylland A/S, som er medlem af rejsegarantifonden nr: 2256, og som har tegnet de nødvendige forsikringer. Øvrige ansvarsforhold i henhold til lov om pakkerejser.

Valuta

Det anbefales altid at medbringe de landes valuta, som man passerer eller opholder sig i på vej til rejsemålet, da der kan være frokost og kaffepauser undervejs.

Bagage

Det er altid den rejsendes eget ansvar at medbringe bagage, ligesom det er den rejsendes ansvar at huske bagage i bus. Det er kun tilladt at have et stk. håndbagage og et stk. alm. bagage af max 15 kg med på rejsen. Med mindre andet er aftalt.

Kundens pligter

Det påhviler altid kunden selv at tjekke billetten/bekræftelsen, så den stemmer overens med den bestilte rejse. Desuden er det den rejsendes eget ansvar at have gyldigt pas, de rette vaccinationer og gyldigt visum samt kende reglerne i de lande, der rejses i. Den rejsende er forpligtet til at overholde diverse mødetider for og under rejsen. Det er den rejsendes ansvar at overholde de regler, der er i forbindelse med hotel, transport, logi etc. Er overstående ikke overholdt, kan rejsearrangør, i grove overtrædelser, uden videre konsekvens bortvise en rejsende fra den pågældende rejse. Såfremt der under kørslen skulle opstå situationer, som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte Midtbus Jylland A/S eller Boldtour.dk på vagttelefon 2131 2131. Reklamation over kørsel skal ske skriftligt og senest 48 timer efter turens afslutning.

Glemte Sager

Glemte sager vil efter udført kørsel blive indleveret til selskabets kontor på Herredsvejen 106, 9632 Møldrup, hvor de kan afhentes. Midtbus Jylland A/S hæfter på ingen måde for glemte sager, og disse gemmes kun i 14 dage.

Grupperejser

Hvis vi kører bestilte turer for lukkede grupper, tillægges udgifter til bro- eller færgeoverfart kundens faktura. Såfremt kunden under kørslen ønsker ændringer, som forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid. Bestilleren af kørslen har ansvaret for, at deltagerne i transporten ikke forårsager skade på køretøjet. Såfremt dette sker, vil udgiften til udbedring af skade tillægges fakturaen. Bestilleren af kørslen har ansvaret for, at deltagerne i transporten ikke er årsag til unødvendig stor rengøring af køretøjet. Såfremt dette sker, vil udgiften til rengøring tillægges fakturaen.

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger

 • At MIDTBUS JYLLAND A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. 
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere de bedst mulige kørsler til dig, til din virksomhed eller til den offentlige myndighed, der har bestilt kørslen. 
 • At personkategorien af de oplysninger, vi gemmer, er almindelige (f.eks. navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer og betalingsoplysninger). Undertiden behandler vi også CPR- og pasnummer samt helbredsoplysninger, når disse er nødvendige for booking og gennemførelse af din rejse. 
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for, at vi behandler dine almindelige personoplysninger, er den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b. Retsgrundlaget for behandling af de fortrolige personoplysninger (f.eks. CPR-nummer) er databeskyttelseslovens § 11 stk. 1. Retsgrundlaget for behandling af de følsomme personoplysninger er det samtykke, du har givet ved selv at ønske at oplyse os om dine følsomme personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 9 stk. 2 a. Du skal vide, at du når som helst kan trække dine personfølsomme oplysninger tilbage og anmode om at få dem slettet. 
 • At vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere, i det omfang det er nødvendigt for rejsens gennemførelse. Det kan være globale distributionssystemer (GDS), flyselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer, busselskaber, rederier, bedbanks (til hotelovernatninger), rejseagenter, forsikringsselskaber og udstyrsudlejningsfirmaer. Hjemlen til videregivelse er fsva. de almindelige personoplysninger artikel 6 stk. 1 b (nødvendig for kontraktens opfyldelse) og fsva. de følsomme personoplysninger artikel 9 stk. 2 a (dit eget ønske om, at vi modtager oplysningen til brug for tilrettelæggelsen af din rejse). 
 • At nogle af vores samarbejdspartnere er beliggende uden for EU. I de tilfælde, hvor det er praktisk muligt, vil overførsel ske med anvendelse af EU-kommissionens standardkontraktklausuler (SCC) suppleret med hjemlen i databeskyttelsesforordningen artikel 49 stk. 1 b, da overførslen af dine personoplysninger til det pågældende land er nødvendig for at kunne opfylde kontrakten med dig. Kan vi ikke anvende SCC, er hjemlen udelukkende artikel 49 stk. 1 b. 
 • At vi har modtaget personoplysningerne enten fra dig selv eller fra den virksomhed/offentlige myndighed, der har bestilt kørslen og modtaget oplysningerne fra dig. 
 • At vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 + indeværende år efter afslutning af kundeforholdet. Dog sletter vi de følsomme personoplysninger umiddelbart efter rejsens gennemførelse. 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se de informationer, som vi har om dig og eventuelt få oplysningerne berigtiget/opdateret. 
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan i visse tilfælde få dine personoplysninger slettet. Vi kan dog af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønne, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet. 
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan i visse tilfælde anmode om en eventuel begrænsning af behandlingen. 
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan få tilsendt oplysningerne. 
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 3319 3200 eller e-mail [email protected], se evt. mere på www.datatilsynet.dk.